Elektripaigaldiste käiduteenus

Käit on elektripaigaldise igapäevase käigus hoidmisega seotud tegevus nagu kasutamine, kontrollimine ja hooldamine.

Elektrisüsteemide ehitus ja haldamine on seadusega rangelt reglementeeritud, kuna oskamatust tegutsemisest tingitud vead võivad põhjustada tulekahju ja inimohvreid. Elektrivõrkude projekteerimisel ja ehitamisel on oskusteave elektriseadmete paigaldamiseks ja ekspluatatsiooniks seadusega nõutud ja vastavatel isikutel peab olema pädevustunnistus. Kui organisatsioonis pole vastava pädevusega inimest, ostetakse käidukorralduse teenus sisse.

Kuidas kujuneb käidukorraldusteenuse hind?

Käidukorralduse hinna määrab elektripaigaldise suurus, keerukus, tehniline seisund samuti paigaldise kasutusala (tööstushooned, haiglad jms).

Seadme ohutuse seadusega on käidukorraldaja kohustatud elektripaigaldise ekspluatatsiooni vaid korraldama. Käidukorraldaja võib aga teostada ise ka vajalikke hooldustöid. Kõik need asjaolud mõjutavad käiduteenuse hinda.

Kui Teil on juba käidukorraldaja, uurige järgi, kas ta reaalselt paigaldist ka kontrollib? Odavad teenusepakkujad kontrollivad elektripaldist kord aastas või ei tee seda üldse!

Miks on igal juhul hea omada käidukorraldajat?

Praktikas tuleb ette, et organisatsioon on nö. pärinud elektripaigaldise, mis ei vasta kõiges kehtivatele elektriohutusnõuetele, samas puuduvad ka võimalused teha mahukaid ümberehitustöid. Käidukorraldaja aitab sellisel juhul elektriohte minimiseerida, suunates ressursid ohtlike puuduste kõrvaldamiseks.

Eeskujulik käidukorraldus iseloomustabi asutuste ettevõtete suhtumist oma töötajate tervise, vara ja keskkonna kaitsesse, nii on see ka kõrge organisatsioonikultuuri näitaja.

Millest alustada?

Esmaseks elektripaigalise vaatluseks tuleb Kohtvõrgud OÜ spetsialist tasuta kohale ja täpsustab paigaldise parameetrid ning üldise olukorra. Lähteandmete alusel esitatakse kliendile käidukorraldusteenuse hinnapakkumine.

Käidukorralduslepingu raames külastab Kohtvõrgu OÜ käidukorraldaja oma hoole all olevaid elektripaigaldisi vähemalt kord kuus, kontrollib elektriseadmete seisukorda ning annab teada, kui on oht mõne probleemi tekkimiseks. Kokkuleppel kliendiga likvideerib käidukorraldaja ise väiksemaid probleeme või korraldab elektritöid, kaasatas selleks teisi elektriettevõtteid.

Milleks on vaja käidukorraldust?

Käidu korraldamine on nõutud Seadme ohutuse seadusega, mille täitmist jälgib Eesti Tehnilise Järelevalve Amet. Seaduse eiramine toob kaasa rahalised sanktsioonid.

Juhul kui ei jälgita regulaarselt elektriseadmete ja juhtmestiku korrasolekut, võib jääda tähelepanuta nende riknemine, põhjustades varalist kahju (elekrikatkestus, tulekahju jne), halvemal juhul ka põlengute või elektrilöögi tagajärjel inimeste vigastusi ja surma.

Käidukorraldus tagab elektriseadmete-juhtmestiku jälgimise ja probleemide ennetamise. Eriti vajalik on käidukorraldus paigaldistes, kus viibib palju juhuslikke inimesi, näiteks koolid jt ühiskondlikud asutused.

Kes on ja millega tegeleb käidukorraldaja?

Käidukorraldajaks võib olla isik, kelle elektrialane oskus on tõendatud (st. ta peab omama vähemalt elektritööde B- pädevustunnistust). Käidukorraldusteenust pakkuv firma peab omama vastava pädevustunnistusega elektritööde juhti ja olema registreeritud Majandustegevuse registris tegevusalaga “elektritööd ning käit”.

Käidukorralduse raames teostatakse regulaarseid elektripaigaldise kontrolli toiminguid, mille mahu ja sageduse sätestab üldiselt Seadme ohutuse seadus ning täpsustab käidukorraldaja sõltuvalt elektrisüsteemi keerukusest ja seisundist. Osa elektripaigaldise auditeid tehakse 3, 5, 10 või 15 aasta tagant (sõltub paigaldise liigist ja ehitusaastast), osa kontrolli toiminguid on vaja sooritada jooksvalt (iga kuu).

Kokkuleppel kliendiga võib käidukorraldaja lisaks järelevalvele teostada ka hooldus- ja ekspluatatsioonilisi toiminguid, mida on otstarbekas elektripaigaldise heaperemeheliku kasutamise tarbeks teha. Käidukorraldaja suhtleb organisatsiooni nimel Tehnilise Järelevalve Ametiga – teavitab seadusega ettenähtud korras kontrollmõõtmistest, hoiab korras dokumentatsiooni ja esitab need ning muu info organisatsiooni elektrisüsteemi kohta juhul, kui tehnilise Järelvalve Amet organisatsiooni kontrollib.

© 2023 Kohtvõrgud OÜ