logo
print ktree
Teenused / hinnad
Käiduteenus
Milleks on vaja käidukorraldust?
Kes on ja millega tegeleb käidukorraldaja?
Kuidas kujuneb käidukorraldusteenuse hind?
Miks on igal juhul hea omada käidukorraldajat?
Millest alustada?
Arvuti- ja sidevõrkude kavandamine
Arvuti- ja sidevõrkude paigaldus
Nõrkvooluvõrkude elektriliste parameetrite testimine
Võrkude kvaliteedi nõuetekohasuse hindamine
Süsteemide hooldusteenus


Käidukorraldajaks võib olla isik, kelle elektrialane oskus on tõendatud (st. ta peab omama vähemalt elektritööde B- pädevustunnistust). Käidukorraldusteenust pakkuv firma peab omama vastava pädevustunnistusega elektritööde juhti ja olema registreeritud Majandustegevuse registris tegevusalaga “elektritööd ning käit”.  

Käidukorralduse raames teostatakse regulaarseid elektripaigaldise kontrolli toiminguid, mille mahu ja sageduse sätestab üldiselt Seadme ohutuse seadus ning täpsustab käidukorraldaja sõltuvalt elektrisüsteemi keerukusest ja seisundist. Osa elektripaigaldise auditeid tehakse 3, 5, 10 või 15 aasta tagant (sõltub paigaldise liigist ja ehitusaastast), osa kontrolli toiminguid on vaja sooritada jooksvalt (iga kuu). 

Kokkuleppel kliendiga võib käidukorraldaja lisaks järelevalvele teostada ka hooldus- ja ekspluatatsioonilisi toiminguid, mida on otstarbekas elektripaigaldise heaperemeheliku kasutamise tarbeks teha. Käidukorraldaja suhtleb organisatsiooni nimel Tehnilise Järelevalve Ametiga – teavitab seadusega ettenähtud korras kontrollmõõtmistest, hoiab korras dokumentatsiooni ja esitab need ning muu info organisatsiooni elektrisüsteemi kohta  juhul, kui  tehnilise Järelvalve Amet organisatsiooni kontrollib.

Aadress: Vae 2, Laagri, 76401 Harjumaa, tel: 5021315, faks: 6565020 e-post: info@kohtvorgud.ee
oranz